سیاست ما در حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی کاربران، به شما اطمینان می دهد تا با آسودگی خاطر از خدمات این سایت بهره مند شوید:

1- از اطلاعات شما تنها جهت پیگیری سفارشات استفاده خواهد شد.

2- اطلاعات در برابر هر نوع دسترسی غیرمجاز حفاظت خواهد شد.

3- محرمانگی اطلاعات تضمین خواهد شد.

4- صحت و یکپارچگی اطلاعات حفظ خواهد شد.

5- الزامات قانونی و قضایی برآورده خواهد شد.